Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên – Top1Learn

5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên – Top1Learn

Trong quãng thời gian làm học sinh, có lẽ ai cũng có ấn tượng riêng về những người giáo viên của mình. Bạn có thể chia sẻ những cảm nhận ấy trong đề bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên. Dưới đây, Top1Learn sẽ đem đến bố cục bài và 5 mẫu bài viết tham khảo kèm dịch.

Contents

1. Bố cục bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên một cách khoa học, bạn nên chia bài thành 3 phần chính. Nội dung tham khảo cho mỗi phần như sau:

Phần 1: Phần Mở bài: Giới thiệu chung về nghề giáo viên

  • Nêu cảm nhận chung về nghề giáo viên
  • Nghề giáo viên là gì?
  • Tại sao bạn muốn làm nghề này (nếu có)

Phần 2: Phần Thân bài: Mô tả nghề giáo viên

  • Công việc của nghề giáo viên bao gồm những gì?
  • Yêu cầu đối với nghề giáo viên
  • Vai trò của nghề giáo viên trong xã hội
  • Ưu/nhược điểm của nghề giáo viên

Phần 3: Phần Kết bài: Nêu nhận xét chung về nghề giáo viên

2. Từ vựng thường dùng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Trước khi bắt tay vào thực hành, chúng ta cùng học từ vựng để viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên nha.

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
n teacher /ˈtiː.tʃər/ giáo viên
n education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ giáo dục
n profession /prəˈfeʃ.ən/ ngành nghề
n student /ˈstjuː.dənt/ học sinh
n lesson /ˈles.ən/ bài học
n homework /ˈhəʊm.wɜːk/ bài tập về nhà
n school /skuːl/ trường học
n kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ trường mẫu giáo
n primary school /ˈpraɪ.mə.ri/ /skuːl/ trường tiểu học, trường cấp 1
n middle school /ˈmɪd.əl/ /skuːl/ trường cấp 2
n high school /ˈhaɪ/ /skuːl/ trường cấp 3
n college /ˈkɒl.ɪdʒ/ trường cao đẳng
n university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti đại học
n academy /əˈkæd.ə.mi/ học viện
v train /treɪn/ đào tạo
n vocational training /voʊˈkeɪʃənl/ /ˈtreɪnɪŋ / đào tạo nghề
n class management /klæs/ /ˈmænɪdʒmənt/ điều hành lớp học
n Maths /mæθs/ môn toán
n English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ môn tiếng Anh
n literature /ˈlɪt.rə.tʃər/ môn văn
n history /ˈhɪs.tər.i/ môn lịch sử
n biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ môn sinh học
n physics /ˈfɪz.ɪks/ môn vật lý
n chemistry ​​/ˈkem.ɪ.stri/ môn hoá học
n geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ môn địa lý
n painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ hội hoạ
n art UK  /ɑːt/

US  /ɑːrt/

nghệ thuật
n design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
n law /lɔː/ môn luật

3. Mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Dưới đây là 5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên khác nhau từ Step Up để các bạn tham khảo.

3.1. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên mầm non bằng tiếng Anh

Trường mầm non là trường học đầu tiên mà phần lớn chúng ta được bước chân đến.

Đoạn văn mẫu:

A kindergarten teacher is a person who teaches kids under 6 years old the most basic skills and knowledge. This job includes: teaching social skills, basic vocabulary, personal hygiene, art, reading, music,… Because a kindergarten teacher works with children everyday, the job requires a lot of patience and love for kids. Kindergarten is the first school that children go to, therefore it is extremely important. If kids are taught right at a very young age, they will have the foundation to grow up healthily and more intelligent. Teaching at kindergarten is a fun and creative job. It can be difficult at times but the result in the end is rewarding.

Bản dịch:

Giáo viên mẫu giáo là người dạy trẻ dưới 6 tuổi những kỹ năng và kiến ​​thức cơ bản nhất. Công việc này bao gồm: dạy các kỹ năng xã hội, từ vựng cơ bản, vệ sinh cá nhân, nghệ thuật, tập đọc, âm nhạc, … Vì một giáo viên mẫu giáo làm việc với trẻ hàng ngày nên công việc đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và tình yêu đối với trẻ em. Trường mầm non là ngôi trường đầu tiên mà trẻ đi học, vì vậy trường mẫu giáo vô cùng quan trọng. Nếu trẻ được dạy dỗ ngay từ khi còn rất nhỏ, chúng sẽ có nền tảng để lớn lên khỏe mạnh và thông minh hơn. Dạy học ở trường mẫu giáo là một công việc vui vẻ và đầy sáng tạo. Đôi khi công việc có thể khó khăn nhưng kết quả cuối cùng là xứng đáng.

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

3.2. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cấp 1 bằng tiếng Anh

Được làm giáo viên là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ. Cùng đọc xem nếu viết về nghề giáo viên cấp 1 thì sẽ trình bày ra sao nhé.

Đoạn văn mẫu:

Ever since I was a child, I have always wanted to become a primary teacher. I wish to become a primary teacher because I love children and teaching. I have a little brother and every evening, I help him learn Vietnamese, Maths and art. I find teaching very exciting. I can be creative with the lessons. For example, I can create new games that are related to important knowledge or I can find new teaching methods. To me, education is one of the most crucial professions because it concerns the growth of people. If a person experiences a good education, it is more likely that they will have a bright future ahead. I believe that to become an excellent teacher, I need to keep studying and researching to improve my knowledge. I will continue to work hard in order to become a great teacher in the future.

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mong muốn trở thành một giáo viên tiểu học. Tôi mong muốn trở thành giáo viên tiểu học vì tôi yêu trẻ và yêu nghề dạy học. Tôi có một em trai và mỗi buổi tối, tôi đều giúp em ấy học tiếng Việt, Toán và vẽ. Tôi thấy việc giảng dạy rất thú vị. Tôi có thể sáng tạo với các bài học. Ví dụ, tôi có thể tạo ra những trò chơi mới liên quan đến kiến ​​thức quan trọng hoặc tôi có thể tìm ra những phương pháp giảng dạy mới. Đối với tôi, giáo dục là một trong những nghề quan trọng nhất vì nó liên quan đến sự phát triển của con người. Nếu một người trải qua một nền giáo dục tốt, nhiều khả năng họ sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Tôi tin rằng để trở thành một giáo viên xuất sắc, tôi cần không ngừng học tập và nghiên cứu để nâng cao kiến ​​thức của mình. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để trở thành một giáo viên tuyệt vời trong tương lai.

3.3. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cấp 2 bằng tiếng Anh

Tiếp theo, chúng ta sẽ tham khảo bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên cấp 2.

Đoạn văn mẫu:

In Vietnam, being a teacher is a respected job because it requires good knowledge and merit. That is why I want to be a middle school English teacher when I grow up. A middle school teacher is someone who teaches people from grade 6 to grade 9. During the years of going to middle school, I found English very enjoyable to learn. I love listening to English music and watching movies in English. Right now, I am a part-time English tutor for one student. In my opinion, a good teacher should be devoted to improving students. Besides the knowledge, I believe that every teacher should be influential to students’ manners and ways of thinking too. I know that teaching is not a bed of roses, but I will always work hard to deserve to become an English middle school teacher.

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Ở Việt Nam, làm giáo viên là một công việc được tôn trọng vì công việc cần có kiến ​​thức và năng lực tốt. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh cấp hai khi lớn lên. Giáo viên cấp 2 là người dạy cho mọi người từ lớp 6 đến lớp 9. Trong suốt những năm học cấp 2, tôi thấy học tiếng Anh rất thú vị. Tôi thích nghe nhạc tiếng Anh và xem phim bằng tiếng Anh. Hiện tại, tôi đang là gia sư tiếng Anh bán thời gian cho một học sinh. Theo tôi, một giáo viên giỏi cần phải hết lòng vì học sinh. Bên cạnh kiến ​​thức, tôi tin rằng mỗi giáo viên cũng nên có ảnh hưởng đến cách cư xử và cách suy nghĩ của học sinh. Tôi biết rằng công việc giảng dạy không phải là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng tôi sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh cấp 2.

3.4. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cấp 3 bằng tiếng Anh

Sau đây là một bài mẫu cho đề bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên cấp 3.

Đoạn văn mẫu:

A high school teacher is a person who teaches academic and vocational subjects from grade 10-12. High school is the last school that students go to before applying to colleges, therefore a high school teacher not only has to teach the advanced knowledge but also guide them to the suitable career path. For people who are passionate about education for teenagers, this job is perfect for you. High school teachers can also give advice about college/university options. Overall, this job can be hard to deal with because students at this age usually start to suffer from mental health instability. But it is an opportunity for teachers to have more patience and thoughtfulness. Once high school teachers find a way to face the obstacles, the result can be very satisfying.

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Giáo viên trung học phổ thông là người dạy các môn học thuật và hướng nghiệp từ lớp 10-12. Trường trung học phổ thông là ngôi trường cuối cùng mà học sinh đi học trước khi nộp đơn vào các trường cao đẳng/đại học, do đó giáo viên trung học không chỉ phải dạy những kiến ​​thức nâng cao mà còn phải điều hướng các học sinh tới con đường nghề nghiệp phù hợp. Đối với những người đam mê giáo dục cho thanh thiếu niên, công việc này là hoàn hảo với bạn. Giáo viên trung học cũng có thể đưa ra lời khuyên về các lựa chọn cao đẳng/đại học. Nhìn chung, công việc này có thể khó giải quyết vì học sinh ở độ tuổi này thường bắt đầu có những bất ổn về sức khỏe tâm lý. Nhưng đó là cơ hội để các thầy cô có thêm sự kiên nhẫn và chu đáo. Một khi giáo viên trung học tìm ra cách đối mặt với những trở ngại, kết quả có thể rất mỹ mãn.

3.5. Đoạn văn mẫu về nghề giáo viên cao đẳng, đại học bằng tiếng Anh

Phần cuối, chúng ta cùng tìm hiểu cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên cao đẳng, đại học nhé.

Đoạn văn mẫu:

When somebody asks me what my dream job is, I always answer: “A university professor”. A professor is a person who teaches in college or university. I have always admired professors because they are usually hardworking, knowledgeable and passionate about what they do. To some people, this job might seem mundane, but I think it is a wonderful environment to exchange information. University students usually are well-behaved and mature, which I personally am in favor of. To become a professor is not simple at all. People need to earn a bachelor degree, contribute to researching academic programs then earn a PhD. Because it is difficult to become a professor, many people look up to professors. I know it is still just a dream, but I will study hard to become a professor one day.

viết đoạn văn bằng tiếng anh về nghề giáo viên

Bản dịch:

Khi ai đó hỏi tôi công việc mơ ước của tôi là gì, tôi luôn trả lời: “Một giáo sư đại học”. Một giáo sư là một người giảng dạy trong trường cao đẳng hoặc đại học. Tôi luôn ngưỡng mộ các giáo sư vì họ thường chăm chỉ, hiểu biết và đam mê những gì họ làm. Đối với một số người, công việc này có vẻ nhàm chán, nhưng tôi nghĩ đó là một môi trường tuyệt vời để trao đổi thông tin. Sinh viên đại học thường biết cư xử và trưởng thành, điều mà cá nhân tôi thích. Để trở thành một giáo sư không đơn giản chút nào. Mọi người cần kiếm được bằng cử nhân, đóng góp vào việc nghiên cứu các chương trình học sau đó nhận bằng tiến sĩ. Bởi vì rất khó để trở thành một giáo sư, rất nhiều người ngưỡng mộ các giáo sư. Tôi biết đây vẫn chỉ là một ước mơ, nhưng tôi sẽ học chăm chỉ để trở thành một giáo sư vào một ngày không xa.

Và trên đây, Step Up đã tổng hợp 5 mẫu bài viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên. Nghề giáo viên là công việc không đơn giản tuy nhiên quả thực rất đáng kính phải không nào? Hy vọng qua đây bạn có thể viết được một bài hay cho mình.

Top1Learn chúc bạn học tiếng Anh thật giỏi!

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart